Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Partnerzy,
działając na podstawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego w skrócie „RODO”, prosimy o zapoznianie się z informacją na temat wykorzystania Państwa danych osobowych w naszej firmie.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tech-web Marcin Matysiak, ul. Brzozowa 11, 95-045 Radzibórz, e-mail: m.matysiak@tech-web.pl zwany dalej Tech-web. Tech-web – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez Tech-web. w celach:

 • Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
 • Marketingu produktów i usług Tech-web oraz firm zależnych – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Tech-web.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Tech-web przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z Tech-web. relacji, Tech-web może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej Tech-web, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Tech-web pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Tech-web odbiorcom poza strukturą Tech-web. Zawsze w takiej sytuacji Tech-web dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Tech-web, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • podmioty, Tech-web powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Tech-web,
 • banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Tech-web i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Realizacja praw

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Tech-web usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Tech-web usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.