Polityka prywatności

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Autor strony internetowej, nie udziela jakichkolwiek gwarancji z tytułu aktualności, poprawności, kompletności czy jakości udostępnionych informacji.
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora strony, odnoszące się do szkód natury ideowej lub materialnej, spowodowanych przez niewykorzystanie przytoczonych informacji bądź wykorzystanie przytoczonych informacji lub wykorzystanie niekompletnych  lub błędnych informacji są zasadniczo wykluczone, pod warunkiem, że nie zachodzi świadome zawinienie wynikające z rażącego zaniedbania autora.

Autor zastrzega sobie prawo uzupełnienia, zmieniania, usuwania części strony lub całej oferty. Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach do stron internetowych, będących poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie ponoszenia odpowiedzialności cywilnej jest jedynie możliwe w przypadku, jeżeli autorowi jest znana zawartość owych linków, a także dysponuje on techniczną możliwością zapobiegania wykorzystaniu tych linków. Autor nie ma żadnego wpływu na przyszłe i aktualne formy, zawartości, bądź autorstwo stron, do których zostały umieszczone linki. Autor dołoży starań, aby w publikacjach wykorzystywać prawa autorskie do wykorzystanych grafik oraz  tekstów. Marki i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej podlegają postanowieniom prawa o ochronie marek i znaków towarowych. Prawa autorskie z tytułu opublikowanych i utworzonych przez autora obiektów należą do autora strony. Powielanie, używanie grafik, dokumentów, tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez pisemnej zgody autora. Jeżeli w ofercie internetowej istnieje możliwość podania osobistych, służbowych danych np. loginie Klienta ( adres e-mailowy, imię i nazwisko, adres) ujawnienie danych ze strony użytkownika odbywa się na wyraźnie dobrowolnej stopie.